+36 30 347 5079 info@hegyinapkozi.hu

Házirend

Név: Rómahegyi Gyermekház és Családi Bölcsőde 1, 2
Székhely, telephely: Kaposvár, Rómahegyi u.16.
Fenntartó: Rómahegyi Gyermekházért Alapítvány
Szolgáltatásnyújtók: Hegedűsné Duics Diána (Családi Bölcsőde 1.), Posza Sándor (Családi Bölcsőde 2.)

Az ellátott gyermekek köre
A családi bölcsőde családban élő 1–3 éves korú gyermekek napközbeni gondozását látja el, a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján. Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet. A gyermek felvételét a szülő a szolgáltatást nyújtó személynél, illetve a fenntartónál kérheti. A szolgáltatást nyújtó a fenntartó képviseletében megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

Gyermeklétszám
A gyermeklétszám a szolgáltatást nyújtó személy saját napközbeni ellátást igénylő gyermekét is figyelembe véve a Rómahegyi Gyermekház és Családi Bölcsőde 1-es csoportjában maximum 8 fő, a Rómahegyi Gyermekház és Családi Bölcsőde 2-es csoportjában 5 gyermek lehet.

Nyitvatartási idő
A családi bölcsőde rendes nyitvatartási ideje munkanapokon 8:00-tól 16:00 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség. A nyári szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szolgáltatást nyújtó minden év február 15-ig tájékoztatást nyújt. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a fenntartó gondoskodik az érintettek egyetértésével.

Étkeztetés
A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatást nyújtó személyt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb. A szolgáltatást nyújtó személy gondoskodik a gyermek étkeztetéséről az OÉTI gyermekétkeztetésre vonatkozó ajánlásában foglaltak figyelembevételével.

Napirend
A szolgáltatást nyújtó személy az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés (saját udvaron és séta a környéken), játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus
légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

Együttműködés a szülőkkel
A szolgáltatást nyújtó személy tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel. Biztosítja az ellátást igénybe vevők jogait a gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint. Az ellátás papíralapú és elektronikus nyilvántartásához szükséges adatokat adatvédelmi kötelezettségének megfelelően kezeli. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a szolgáltatást nyújtó személy köteles azt megvizsgálni, a kérdéseket megválaszolni. Nézeteltérés esetén a szülő panaszával a fenntartóhoz fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról (gyermekjogi képviselő). A szülő a települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha a fenntartó 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. A szolgáltatást nyújtó személy ellenkező megállapodás hiányában csak az ellátásra szerződést kötőnek adhatja át a gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni a szolgáltatást nyújtó személyt, ki viheti el gyermekét. A szülő az ellátás folyamán biztosítja a szolgáltatást nyújtó személy számára, hogy a családi bölcsődében való tartózkodáshoz gyermekének az időjárásnak megfelelő, réteges, játékokhoz alkalmas váltóruha és váltócipő álljon rendelkezésre. Óvja a családi bölcsőde berendezési tárgyainak épségét, betartja a tisztasági szabályokat, valamint a dohányzásra vonatkozó tiltó rendelkezést, igazodik a családi bölcsőde napirendjéhez.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem
A gondozás megkezdése előtt a szülő bemutatja a gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészséges, korának megfelelő védőoltásokat megkapta, közösségbe mehet. Fertőző betegség miatti 10 nap egybefüggő hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a szolgáltatást nyújtó személynek. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 8.00 óráig köteles a szolgáltatást nyújtó személynek jelezni. Lázas, fertőző beteg gyermeket nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a szolgáltatást nyújtó személy a szülőt értesíti, és ha szükséges, a szülővel egyeztetett módon orvost hív. Gyógyszert a szolgáltatást nyújtó személy csak írásban rögzített megállapodással vehet át a
szülőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit a szolgáltatást nyújtó személlyel egyeztetett módon (pelenka, törlőkendő, fésű, fogkrém, fogkefe). Az ellátás helyszínén a szolgáltatást nyújtó személy a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a fenntartó által megbízott személy rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, amelynek elhárítását határidőhöz köti.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása
A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek. A szülő vállalja, hogy együttműködik az egyesület munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

A díjfizetés módja, határideje
A szülő vállalja, hogy a személyi térítési díj összegét havonta fizeti. A térítési díj havi összegét a megállapodásban rögzített díjfizetési mód szerint legkésőbb a tárgyhónap 5. napjáig megfizeti (helyszínen készpénzzel vagy átutalással a fenntartó bankszámlájára). Tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a megállapodás felbontható.

Egyéb rendelkezések
A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat. A szolgáltatást nyújtó személy a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti.